Gestió i Control de les Baixes

Logo-blog

Avui dia 01/12/2015 entra en vigor la nova Llei que regula la gestió i control de les baixes d’IT i AT.

A l’enllaç següent trobareu un resum:

Gestió i control de baixes

 

Departament laboral

Últim recordatori canvi de bases d’autònoms

Logo-blog

L’informem que si desitja modificar l’import de la base de cotització al Règim de Treballadors Autònoms, ha de presentar la sol·licitud a la Tresoreria de la Seguretat Social abans de l’1 de novembre de 2015. El canvi tindrà efecte a partir de l’1 de gener de 2016.

En el moment d’escollir la base ha de tenir en compte les següents consideracions:

TREBALLADORS AUTÒNOMS QUE A 1 DE GENER DE 2016 SIGUIN MENORS DE 47 ANYS

 

· Es podrà escollir qualsevol base de cotització que estigui compresa entre la mínima i la màxima que s’estableixin per a l’any 2016. A l’any 2015, la base mínima està establerta en: 884,40 euros i la màxima en: 3606,00 euros.

 

TREBALLADORS AUTÒNOMS QUE A 1 DE GENER DE 2016 TINGUIN 47 ANYS COMPLERTS

 

· Si la seva base de cotització durant el mes de desembre de 2015 va ser igual o superior a 1926,60 euros o causin baixa en aquest règim, podran escollir qualsevol base de cotització que estigui compresa entre la mínima i la màxima que s’estableixin per a l’any 2016. A l’any 2015, la base mínima està establerta en: 884,40 euros i la màxima en: 3606,00 euros

 

· Si la seva base de cotització en el mes de desembre de 2014 va ser inferior a 1926,60 euros, no podran escollir una base superior a 1945,80 euros. Si es tracta del cònjuge “supérstite” continuador del negoci per defunció del titular amb 47 o més anys d’edat, no existirà aquesta limitació.

 

TREBALLADORS AUTÒNOMS QUE A 1 DE GENER DE 2016 TINGUIN 48 ANYS COMPLERTS

 

· Només podran escollir entre la base mínima i la base màxima establertes per als treballadors d’aquesta edat. Per a l’any 2015, la base mínima és de 953,70 euros, i la màxima de 1945,80 euros.

 

· Si es tracta del cònjuge “supérstite” continuador del negoci per defunció del titular amb 45 anys o més d’edat, podran escollir entre una base mínima de 884,40 euros i una màxima de 1945,80 euros.

 

TREBALLADORS AUTÒNOMS QUE AMB ANTERIORITAT ALS 50 ANYS HAGUESSIN COTITZAT CINC ANYS O MÉS EN QUALSEVOL RÈGIM DE LA SEGURETAT SOCIAL

 

· Si la darrera base de cotització acreditada hagués estat igual o inferior a 1926,60 euros podran escollir entre la base mínima de 884,40 euros i una base màxima de 1945,80 euros.

 

· Si la darrera base de cotització acreditada hagués estat superior a 1926,60 euros mensuals. Podran cotitzar per una base compresa entre 884,40 euros i l’ import d’aquella incrementat en un 0,25%, podent-hi optar en cas de no assolir-se per una base de fins a 1945,80 euros.

 

Departament laboral.

Normativa Autoocupació i Foment treball Autònom

Llei 31/2015. Nova Normativa sobre autoocupació
Logo-blog

La Llei 31/2015, de 9 de setembre estableix importants modificacions i actualitzacions en matèria d’autoocupació i foment del treballador autònom. En primer lloc podran acollir-se a les mesures que se citen a continuació, els treballadors autònoms que causin alta inicial o que no haguessin estat d’alta al RETA en els cinc anys anteriors a la sol·licitud de la seva nova alta, i tant si contracten treballadors per compte aliena com si no.

 TARIFA PLANA RÈGIM DE TREBALLADORS

Els treballadors que causin alta inicial tindran una ajuda de durada total de 18 mesos. Si el treballador al moment de l’alta inicial ha optat per la base mínima de cotització, l’ajuda consistirà en una quota a pagar de 50 euros mensuals per contingències comunes durant els primers sis mesos. Si en canvi ha optat per una base superior, la quota durant els primers sis mesos es reduirà en un 80% de la quota mínima. Transcorreguts aquests primers sis mesos, la reducció passarà al 50% de la quota mínima durant els sis mesos següents i al 30% en els últims sis mesos fins a completar els 18.

• Si els treballadors són menors de 30 anys o de 35 si són dones, se’ls podrà aplicar una bonificació addicional del 30% en els 12 mesos següents. Per tant la durada total de l’ajuda en aquests casos serà de 18 + 12 = 30 mesos.

• Quant a les persones amb discapacitat -grau igual o superior al 33%-, víctimes de violència de gènere i víctimes del terrorisme, si opten per la base mínima de cotització, la quota serà de 50 euros mensuals durant els 12 mesos següents a l’alta. Si l’opció l’han exercitat per una base superior, es reduirà en un 80% de la quota mínima durant els 12 mesos. A partir d’aquest moment i fins a un període de 48 mesos podran bonificar-se el 50% de la quota mínima. En total l’ajuda és de cinc anys.

COMPATIBILITAT DEL COBRAMENT DE LA PRESTACIÓ PER DESOCUPACIÓ AMB EL TREBALL PER COMPTE PROPI

• Els treballadors que estiguin percebent una prestació contributiva de desocupació, la podran compatibilitzar amb un treball per compte propi durant un període de 270 dies o per temps inferior que li quedi per percebre. Es poden acollir treballadors de qualsevol edat. (abans solament podien accedir els menors de 30 anys).

CAPITALITZACIÓ DE LA PRESTACIÓ PER DESOCUPACIÓ

• Podrà capitalitzar la prestació per desocupació per un import del 100%, el treballador que vulgui constituir-se com a autònom o bé vulgui aportar-la per posseir el control efectiu d’una entitat mercantil nova o constituïda dins dels 12 mesos anteriors, i per exercir en ella una activitat professional, sempre que no hagi mantingut amb aquesta entitat o amb una altra del mateix grup una relació laboral prèvia a la prestació de desocupació. Si el pagament únic no aconsegueix el 100% es pot destinar a pagar les quotes mensuals de la Seguretat Social.

CAPITALITZACIÓ DE LA PRESTACIÓ PER CESSAMENT D’ACTIVITAT

• L’objecte és el mateix que el del cas anterior, tot i que referit a la prestació per cessament d’activitat regulat en el RETA. El seu import serà també del 100 % i requereix que es tinguin almenys sis mesos pendents de prestació. També com en el cas anterior si la capitalització no aconsegueix el 100% es pot destinar a pagar les quotes mensuals de la Seguretat Social.

AJUDES PER A ALTES EN EL RETA DE FAMILIARS COL·LABORADORS

• Poden beneficiar-se el cònjuge i familiars del treballador autònom per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament, o per adopció, que col·laborin amb l’autònom en la seva activitat i no hagin estat d’alta en el REPTA en els cinc anys anteriors. La bonificació que tindrà una durada de 24 mesos, consistirà en el 50% de la base mínima durant els 18 mesos següents a l’alta i del 25% durant els restants 6 mesos.

BONIFICACIONS DE SEGURETAT SOCIAL PER A TREBALLADORS AUTÒNOMS PER BAIXES MATERNALS O LACTÀNCIES

• Els treballadors autònoms que siguin substituïts mitjançant contractes d’interinitat celebrats amb aturats durant els períodes de descans maternal, adopció, acolliment, paternitat, risc durant l’embaràs o risc durant la lactància natural, tindran dret a una bonificació del 100% de la quota mínima mentre coincideixin en el temps la suspensió de l’activitat per aquestes causes i el contracte d’interinitat del substitut.

CONTRACTACIÓ DE TREBALLADORS PER AUTÒNOMS ECONÒMICAMENT

• La present Llei introdueix la possibilitat que puguin contractar a un sol treballador quan s’interrompi la seva activitat per causes que estiguin vinculades a la conciliació de la seva activitat professional amb la seva vida familiar i aquesta situació pugui ocasionar la resolució del seu contracte.  

Departament laboral.      

NO TANQUEM PER VACANCES

news-thumb

NO TANQUEM PER VACANCES.

Horari des del 27 de juliol al 10 de setembre,

De 8h a 14h.

Podem concertar visites a hores convingudes.

 

US DESITGEM UN BON ESTIU.

 

 

Noves retencions IRPF juliol 2015

Logo-blog

Benvolgut Sr/a:

Com a conseqüència de les mesures urgents per reduir la càrrega tributària suportada pels contribuents de l’ Impost de la Renda de les Persones Físiques i altres mesures de caràcter econòmic, aprovades amb el Real Decret-llei 9/2015 de 10 de juliol, li comuniquem les noves retencions a aplicar a partir del 12 de juliol de 2015. 

 

2015              (fins 12 de Juliol) 2015                (A partir del 12 de Juliol) 2016
 Rendiments del Capital Immobiliari (lloguers) 20% 19,50% 19%
 Rendiments del Capital Mobiliari 20% 19,50% 19%
 Rendiments d’ Activitats Professionals 19% 15,00% 15%
 Rendiments d’activitats prof. de nova creació 9% 7,00% 7%

 

 

 

Adjuntem la taula de retencions oficial on es detallen totes les noves retencions.

CUADRO RETENCIONES IRPF 2015-2016 – AEAT

 

Com sempre, per a qualsevol dubte o més informació sobre aquest tema pot dirigir-se al nostre servei d’ assessoria fiscal.

 

Departament fiscal.

 

Atentament.