Noves retencions IRPF juliol 2015

Logo-blog

Benvolgut Sr/a:

Com a conseqüència de les mesures urgents per reduir la càrrega tributària suportada pels contribuents de l’ Impost de la Renda de les Persones Físiques i altres mesures de caràcter econòmic, aprovades amb el Real Decret-llei 9/2015 de 10 de juliol, li comuniquem les noves retencions a aplicar a partir del 12 de juliol de 2015. 

 

2015              (fins 12 de Juliol) 2015                (A partir del 12 de Juliol) 2016
 Rendiments del Capital Immobiliari (lloguers) 20% 19,50% 19%
 Rendiments del Capital Mobiliari 20% 19,50% 19%
 Rendiments d’ Activitats Professionals 19% 15,00% 15%
 Rendiments d’activitats prof. de nova creació 9% 7,00% 7%

 

 

 

Adjuntem la taula de retencions oficial on es detallen totes les noves retencions.

CUADRO RETENCIONES IRPF 2015-2016 – AEAT

 

Com sempre, per a qualsevol dubte o més informació sobre aquest tema pot dirigir-se al nostre servei d’ assessoria fiscal.

 

Departament fiscal.

 

Atentament.

 

Bases d’Autònoms

Logo-blog

Cliqueu per llegir la següent circular:

Avisos Autònoms

 

Atentament

Contingut de la xerrada: Associacions i Clubs Esportius.

 

Logo-blog

Aquí hi ha l’enllaç per poder-vos imprimir un esquema-resum del contingut de la xerrada sobre Associacions i clubs Esportius.

Associacions sense ànim de lucre

Mesures Laborals i de Seg.Social RDL 1/2015 segona oportunitat.

Logo-blog

Per visualitzar  l’ article-resum, premeu el següent enllaç:

Laboral RDL 1-2015 segona oportunitat

Atentament,

Departament Laboral.

 

Avisos Fiscals Febrer 2015

Logo-blog

Benvolgut Sr/a.

A continuació li detallem les obligacions fiscals pel mes de febrer del 2015.

FINALITZA EL DIA 27 DE FEBRER DEL 2.015

(Mod. 347) DECLARACIÓ ANUAL OPERACIONS  Declaració anual d’operacions amb tercers Relació de Clients i Proveïdors que durant l’any 2014  han superat els 3.005,06 €

RECORDAR,  els que tributen pel sistema de mòduls també han de declarar les vendes que no tinguin retenció de l’1%, superiors a 3.005,06 €

Agrairíem, que ens pogués fer arribar la documentació necessària per fer el model amb els imports detallats per trimestres, NIF i població abans del dia 20 de Febrer de 2015

(Mod. 184) DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL SOBRE ENTITATS EN RÈGIM D’ATRIBUCIÓ DE RENDES. SCP (Societats Civils Privades) i CB (Comunitats de Béns).  Cal aportar certificat bancari de les retencions de l’any 2014. Professionals, Agrícoles i Ramaders cal aportar l’import de les retencions clients.

 

FINALITZA EL DIA 31 DE MARÇ DEL 2.015

DECLARACIÓ ANUAL DE RESIDUS INDUSTRIALS 2014 els productors de residus industrials i aquells productors no industrials que generen més de 10 tones de residus perillosos han de presentar la declaració anual de residus industrials (DARI), mentre que la major part dels gestors de residus han de presentar la declaració anual de residus específica per a gestors (DARIG).

 

Aprofitant l’avinentesa el/la saludem cordialment.

 

Facturació Electrònica

Logo-blog

Obligació d’emetre Factures Electròniques

 

Treballs per a les Administracions Públiques

Totes les Administracions Públiqueshan de rebre des del 15 de gener de 2015 de manera obligatòria les factures dels seus proveïdors per via electrònica, d’acord amb el que estableix la Llei d’impuls de la factura electrónica i creació del registre comptable.

Per tant, a partir d’aquesta data, si la seva empresa treballa per a l’Administració,  estarà obligat a emetre Factures Electròniques pels seus serveis. Això li passarà si lliura béns o presta serveis al seu Ajuntament, Administracions Autonòmiques i Estatals, i també si treballa per Mútues de la Seguretat Social o altres Ens Públics(per exemple si treballa per a una Universitat Pública).

Atenció. La factura electrónica és  una factura que s’expedeix i es rep en format electrònic. L’expedició d’una factura electrónica està condicionada al consentiment del seu destinatari. Ho trobem al Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre.

El fet d’enviar les factures per correu electrònic (per exemple, adjuntant un fitxer Word o PDF) no implica que ja està facturant electrònicament; perquè la factura electrònica sigui vàlida, ha de quedar garantida l’autenticitat del seu origen(la identitat del seu emissor) i la integritat del seu contingut (que no s’hagi modificat), per a això s’hi haurà d’inserir una signatura electrònica a través d’un certificat digital.

A qui afectarà aquesta obligació?

Aquest canvi només afectarà a les societats. Per tant, els professionals o empresaris individuals no es veuran afectats per aquesta obligació i podran seguir emetent totes les seves factures en paper.

 

En concret, l’article 4 de la Llei 25/2013 estableix que estaran obligades a l’ús de la factura electrònica i a la seva presentació a través del punt general d’entrada que correspongui les entitats següents:

 1. Societats anònimes;
 2. Societats de responsabilitat limitada;
 3. Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin nacionalitat espanyola;
 4. Establiments permanents i sucursals d’entitats no residents en territori espanyol en els termes que estableix la normativa tributària;
 5. Unions temporals d’empreses;
 6. Agrupació d’interès econòmic, Agrupació d’interès econòmic europea, Fons de Pensions, Fons de capital risc, Fons d’inversions, Fons d’utilització d’actius, Fons de regularització del mercat hipotecari, Fons de titulació hipotecària o Fons de garantia d’inversions.Aquesta obligació afectarà els tres nivells de l’Administració de l’Estat:
 7. Administració General de l’Estat (estatal).
 8. Comunitats Autònomes (Autonòmica).Administració Local (Ajuntaments, Diputacions provincials, cabildos i consells insulars, etc.).  Organismes autònoms.
 • I també a:
 • Universitats públiques.
 • Entitats de dret públic.
 • Òrgans constitucionals.
 • Mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social.

Hi ha alguna exempció a l’hora de facturar electrònicament?

Amb l’entrada en vigor de la norma, quedaran exemptes les factures que no superin els 5.000 euros, sempre que l’Administració Pública ho indiqui prèviament de forma reglamentària. A més, queden excloses les entitats públiques empresarials estatals i els organismes assimilats dependents de les comunitats autònomes i entitats locals, i les societats mercantils en què més del 50% del capital social pertanyi directament o indirectament a una administració pública.

Atenció. Si a part de treballar per a l’Administració també té clients que són empreses privades, no haurà d’emetre factures electròniques per aquests serveis. És vàlid compaginar la facturació electrònica amb la facturació en paper en funció del tipus de client que tingui.

Què necessito per crear una factura electrònica?

Hi ha dues maneres de fer-ho:

 • Mitjançant un programa informàtic que treu factures electròniques.
 • Mitjançant la intermediació d’un prestador de serveis de facturació electrònica (expedició per un tercer).
 • Atenció. En ambdós casos, assegureu-vos que compleixen tots els requisits específics de les Administracions Publiques.
 • Si no disposa d’un programa que li permeti generar factures electròniques, també es pot utilitzar el programa informàtic gratuït que ofereix el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme (www.facturae.gob.es) que li permetrà generar factures electròniques ajustades al format que exigeix l’Administració (el format Facturae). Un cop emesa la factura amb totes les dades necessàries (com a número, data d’expedició …), ja la podrà signar amb signatura o segell electrònics.
 • Les factures electròniques destinades a les administracions públiques tenen tres requisits específics:
  • Estar escrites en un llenguatge informàtic determinat (Facturae 3.2 o 3.2.1).
  • Estar signades electrònicament.
  • Indicar el destinatari de la factura electrónica.

Com envio la factura electrònica a les administracions públiques?

Les factures electròniques s’envien a través dels punts generals d’entrada de factures electròniques de l’Estat, les Comunitats Autònomes i les entitats locals.

 

Atenció. Envieu per Internet a l’Administració amb la qual hagi treballat a través del punt d’entrada de factures electròniques que aquesta administració hagi creat a la seva pàgina web. Si no ha creat aquest punt d’entrada, envieu al punt d’entrada de l’Administració General de l’Estat (a través de la pàgina web https://face.gob.es).

Un punt general d’entrada de factures electròniques és una finestreta electrònica única d’entrada de totes les factures electròniques dirigides a una determinada administració (Administració General de l’Estat, Comunitat Autònoma o entitat local).

Atenció. Face és el punt general d’entrada de factures electròniques de l’Administració General de l’Estat. Mitjançant Face les empreses presentaran les seves factures electròniques obligatòriament des del 15 gener 2015.

L’enviament de la factura electrònica es realitzarà a través d’Internet. Els mètodes més habituals són:

 • a través del portal web del punt general d’entrada de les factures electròniques.
 • mitjançant la connexió automàtica entre el programa informàtic o el servei de facturació electrònica i el punt general d’entrada de les factures electròniques.
 • Elspuntsgeneralsd’entradade factureselectrònicaus permetranconèixer l’estatde tramitacióde les seves factures.

Atenció. L’enviament de la factura electrònica a punt general d’entrada produirà el seu registre automàtic en un registre electrònic administratiu, satisfent així l’obligació que totes les factures dirigides a les administracions públiques hagin de registrar-se en un registre administratiu

Què he de fer amb les factures electròniques un cop enviades a les administracions públiques?

Les obligacions són les mateixes que qualsevol altre emissor de factures electròniques. Té l’obligació de conservar les còpies de les factures electròniques expedides durant el termini previst a la Llei general tributària, igual que si s’hagués tractat d’una factura en paper.

En aquest sentit, el programa de facturació electrònica li permetrà conservar una còpia llegible d’ella, de manera que no serà necessari que la imprimeixi per la seva correcta conservació.  A partir del proper 15 de gener de 2015, l’Administració Pública i l’activitat privada veuran una sèrie de novetats respecte a la factura electrònica. Així, a partir d’aquesta data serà completament obligatori facturar de forma electrònica a tots els organismes de l’Administració Pública, tant ministeris com comunitats autònomes i ajuntaments. Si té una empresa i ofereix un servei a qualsevol entitat pública, ja sigui un col·legi públic o un hospital, haurà de facturar de forma electrònica a partir d’aquesta data. No obstant això, aquesta obligació no existeix en el cas que sigui un empresari individual o un professional (ja que aquesta obligació només existeix per a les societats), i en el cas que la factura no superi els 5.000 euros i que, a més , la mateixa administració amb la qual es treballa l’eximeixi d’aquesta obligació.

 

Aprofitant l’avinentesa el saludem cordialment.

 

 

RESUM NOVETATS FISCALS I LABORALS 2015

Logo-blog

N O V E T A T S F I S C A L S IRPF. IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES. Llei 26/2014.

Els tipus de gravamen per als rendiments de capital mobiliari passen a ser els següents:

o Per als primers 6.000 €de rendiments un 20% pel 2015 i un 19% pel 2016.

o Per als 44.000 €següents de rendiments un 22% pel 2015 i un 21% pel 2016.

o I a partir dels 50.000 €de rendiments un 24% pel 2015 i un 23% pel 2016.

Es suprimeix l’exempció dels primers 1.500 €de dividends.

La retenció aplicable als autònoms professionals passa a ser la següent:

o Per als que tinguin rendes inferiors a 15.000 €anuals un 15%

o Per a la resta passa a ser del 19% pel 2015 i del 18% pel 2016.

La retenció aplicable als arrendaments d’immobles urbans passa a ser del 20% pel 2015 i del 19% pel 2016.

Es suprimeixen els coeficients d’abatiment per a les transmissions dels immobles que hi tenien dret a partir dels 400.000 € Els de correcció monetària es suprimeixen íntegrament.

Estaran exemptes de tributació, per als majors de 65 anys, les plusvàlues obtingudes per la transmissió de qualssevol bé del seu patrimoni i que es destinin a la constitució d’una renda vitalícia que els hi complementi la seva pensió.

Els plans de pensions es podran rescatar a partir del desè any d’antiguitat de les aportacions. Les fetes abans del 31.12.2015 no es podran rescatar fins a partir del 2025.

Les indemnitzacions per acomiadament estaran exemptes fins a 180.000 €

Es suprimeix la deducció per arrendament de la vivenda habitual pels contractes firmats a partir de l’01.01.2015.

És manté la reducció del 60% de les rendes de lloguers de vivendes i s’elimina la reducció incrementada del 100% que hi havia pels lloguers de vivenda a menors de 30 anys amb rendiments de treball o activitat econòmica superiors a l’IPREM.

Modificacions, pel 2016, en el Règim d’Estimació Objectiva (MÒDULS):

o És modifica el límit quantitatiu que permet acollir-s’hi. En general el volum màxim d’ingressos passa a ser de 150.000 €(abans 450.000 € i el volum màxim de despeses, també, passa a ser de 150.000 €(abans 300.000 €.

o En el cas d’activitats agrícoles, ramaderes o forestals el límit d’ingressos passa ser de 250.000 €(abans 300.000 €.

o Quedaran excloses les activitats que facturin menys d’un 50% a persones físiques.

o En quedaran excloses totes les activitats incloses a les divisions 3, 4 i 5 de l’IAE a les que actualment se’ls hi havia d’aplicar la retenció de l’1% (activitats de fabricació, i les relacionades amb la construcció).

Circular 1/15 Gener’15

S’han aprovat dues deduccions noves pels contribuents que treballin fora de casa i tinguin ascendents o descendents amb discapacitat al seu càrrec o als que formin part d’una família nombrosa de 1.200 €en cada cas (compatibles amb la deducció per maternitat ja vigent). És poden cobrar anticipadament, prèvia sol·licitud.

 1. IMPOST SOBRE SOCIETATS. Llei 27/2014.

El Tipus de gravamen general passa del 30% al 25%. Transitòriament, pel 2015, serà del 28%.

Per a entitats de nova creació és manté el gravamen del 15% per al primer període en què s’obtinguin beneficis i pel següent.

És permet crear una reserva de capitalització, indisponible durant 5 anys, que permet reduir el tipus de gravamen en un 10%.

Per les empreses de reduïda dimensió és pot dotar una reserva d’anivellació de bases imposable negatives. Això implicarà reduir la tributació en un 10% i aquesta s’haurà de destinar, en els 5 anys següents, a la compensació de bases imposables negatives. La resta, al final, s’hauran d’integrar a la base imposable.

A partir del 2016, les Societats Civils (SCP), amb objecte mercantil, passaran a tributar per l’Impost de Societats.

A partir del 2015 totes les Entitats sense ànim de lucre (associacions, entitats esportives, clubs, …) passen a tenir la obligació de presentar l’Impost de Societats.

Les taules d’amortització s’actualitzen i és simplifiquen.

La deduïbilitat fiscal de les despeses per atenció a clients i proveïdors queda limitada a l’1% de l’import net de la xifra de negoci.

IVA. IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT. Llei 28/2014.

Tributaran al 4%:

o Els medicaments d’ús humà, les fòrmules galèniques, magistrals i els preparats oficinals.

o Es vehicles per a persones amb mobilitat reduïda.

o Les pròtesis, ortesis i implants interns per a persones amb discapacitat.

Tributaran al 10%:

o Els medicaments d’ús animal.

o Els productes farmacèutics susceptibles d’ús directe pel consumidor final (gasses, venes, …).

o Les compreses, protectors d’slips, preservatius i altres anticonceptius no medicinals.

o Les ulleres graduades, les lentilles, les pròtesis, les cadires de rodes, les muletes, …

Les flors i plantes vives de caràcter ornamental passen del 21% al 10%.

Els equips mèdics, aparells, productes sanitaris, instrumental, …, tant d’ús humà com veterinari passen a tributar al 21% (fins ara al 10%).

Circular 1/15 Gener’15

Passen a estar exempts d’IVA els serveis d’atenció als nens durant les hores de menjador escolar o guarderia fora de l’horari ordinari, ja sigui amb mitjans propis del centre docent o aliens.

És modifica el règim especial de les agències de viatge.

Noves regles de localització dels serveis efectuats per via electrònica. Tributaran en el lloc de localització del destinatari.

S’amplia a 3 mesos el termini per modificar la base imposable (recuperar l’IVA), en el cas de concurs de creditors, des del dia següent a la publicació al BOE de l’auto de declaració de concurs.

En el cas d’entitats amb l’import net de la xifra de negoci inferior a 6 milions d’euros es permet modificar la base imposable per impagats (recuperar l’IVA) o en el termini de 6 mesos (com fins ara) o en el d’un any.

Nou supòsit d’inversió de subjecte passiu: en les entregues de telèfons mòbils, consoles de videojocs, ordinadors portàtils, tauletes digitals, plata, platí i paladi quant l’adquirent sigui un revenedor, mentre que si l’adquirent no és un revenedor (adquisició per a ús empresarial) sols operarà la inversió de subjecte passiu quant l’import de la operació excedeixi de 10.000 €

N O V E T A T S L A B O R A L S

Es prorroga fins el proper 31/03/2015 la “tarifa plana” de 100€de cotització a la seguretat social, per a nous contractes indefinits.

Nou model del full de salaris (nòmina), en el que també s’indicarà l’aportació a la seguretat social de l’empresari.

Per qualssevol qüestió i/o aclariment no dubtin en posar-se en contacte amb el nostre departament fiscal i/o laboral.

Avisos Fiscals Gener 2015

 

Logo-blog

Benvolgut Sr/a.

 

A continuació li detallem les obligacions fiscals pel mes de gener

 

 

FINALITZA EL DIA 15 DE GENER DEL 2.015 (Domiciliacions Telemàtiques)

 

Per presentacions manuals el dia 20 (Les Societats no es permet la presentació manual, obligatòriament presentació telemàtica)

 

I.R.P.F  Retencions i ingressos a compte quart trimestre 2.014, de rendiments  del treball, activitats professionals, agrícoles i ramaderes, retencions 1% activitats de  mòduls,  capital mobiliari i arrendament d’immobles urbans,  (model 111, 115 i 123)

 

Resum anual de les retencions i ingressos a compte (Model 180,190 i 193)

 

 

 

FINALITZA EL DIA 23 DE GENER DEL 2.015 (Domiciliacions Telemàtiques)

 

Per presentacions manuals el dia 30 de Gener (Les Societats no es permet la presentació manual, obligatòriament presentació telemàtica)

 

I.R.P.F  Pagaments fraccionats de renda, quart trimestre 2014, estimació Objectiva per signes, Índex o mòduls i estimació Directe (model 131, 130)

 

I.V.A. Impost sobre el valor afegit corresponent al 4art Trimestre 2014 (model 303,311)  així com el resum anual (model 390)

 

RECORDAR QUE SI TRIBUTA PEL SISTEMA DE MÒDULS ha de portar el promig durant l’any 2014 (consum elèctric, KW, treballadors, m2, etc…) i també  ha de portar l’import d’IVA suportat de tot l’any 2014, separant l’IVA ordinari de l’IVA d’inversions

 

OPERACIONS INTRACOMUNITÀRIES Declaració d’entregues i adquisicions intracomunitàries (CEE) corresponents al quart trimestre del 2014 (model 349)

 

 

 

 

NOVETATS FISCALS

 

L’Agència Tributària elimina la obligatorietat de fer el resum anual d’IVA (model 390) a les activitats de mòduls i lloguers, ha incorporat la informació que proporcionava aquesta declaració informativa al model 303 del 4rt trimestre.

 

 

 

 

 

Aprofitant l’avinentesa el saludem cordialment.