Obligacions fiscals Juliol 2014

S.Asesoria_CMYK_30

Benvolgut Sr/a. A continuació li detallem les obligacions fiscals pel mes de juliol.

FINALITZA EL DIA 15 DE JULIOL DEL 2.014 (Domiciliacions Telemàtiques)

Per presentacions manuals el dia 21

  I.R.P.F Retencions i ingressos a compte segon trimestre 2.014, de rendiments del treball, activitats professionals, agrícoles i ramaderes, retencions 1% activitats de mòduls, capital mobiliari i arrendament d’immobles urbans, (model 111, 115 i 123)   I.R.P.F Pagaments fraccionats de renda, segon trimestre 2014, estimació Objectiva per signes, Índex o mòduls i estimació Directe (model 131, 130)   I.V.A. Impost sobre el valor afegit corresponent al segon trimestre del 2014, i les liquidacions mensuals del mes de Juny (model 303,310)   OPERACIONS INTRACOMUNITÀRIES Declaració d’entregues i adquisicions intracomunitàries (CEE) corresponents al segon trimestre del 2014 (model 349)

FINALITZA EL DIA 25 DE JULIOL DEL 2.014  SOCIETATS Impost de societats declaració anual (model 200)

FINALITZA EL DIA 30 DE JULIOL DEL 2.014  MERCANTIL Societats. Dipòsit de comptes al Registre Mercantil.

 

Aprofitant l’avinentesa el/la saludem cordialment.

Bases cotització autònoms

Casals Reig | Gestoria Torelló

 

Els comuniquem que, abans de l’1 de maig, tenen l’oportunitat de modificar la base de cotització del Règim especial de Treballadors autònoms i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons la seva edad.

 

Si està interessat en modificar la citada base o quota (amb la finalitat d’augmentar la base de càlcul de la jubilació o la baixa d’Incapacitat Temporal), els agrairíem que ens ho fessin saber amb la màxima antelació possible.

 

Adjuntem, a títol d’exemple, escala comparativa amb algunes opcions (imports vigents a 2014).

 

Base de cotización

€/mes

Tipo de Cotización

 contigencias comunes

– cobertura IT

Cuota a pagar

€/mes

875,70

–   mínima al 2014 –

29,90 % *

261,84

944,40

mínima   per  treballadors de  48 o més a 01-01-2014, llevat d’excepcions

29,90 %

282,38

1.000

29,90 %

299

1.202   

29,90 %

359,40

1.926,60

màxima per treballadors de 47, 48 o   més, llevat d’excepcions

 

29,90 %

576,05

3.597,00

– màxima al 2014 –

29,90 %

1.075,50

 

* 29,90 % = 29,80 % + 0,1 % (pels autònoms sense protecció per contingències derivades d’accidents de treball, malalties professionals i cessament d’activitat)

 

Així mateix, els informem que els treballadors autònoms que,  a 1 de gener de 2014, tinguin 47 anys d’edat i cotitzin en el RETA per una base inferior a 1.888,80 € mensuals no podran escollir una base superior a 1.926,60 €, llevat que exercitin la seva opció en tal sentit abans del 30 de juny de 2014.

 

Si es troba en aquest supòsit i desitja canviar la situació els agrairíem que ens ho fessin saber amb la màxima antelació posible.

 

Totes aquestes modificaciones tindràn efectes a partir de l’1 de juliol de 2014.

 
Per a qualsevol aclariment o ampliació poden contactar amb el nostre despatx.

 

Atentament,

Últim dia domiciliacions telemàtiques 14 d’abril

Casals Reig | Gestoria Torelló

Benvolgut Sr/a.

Publiquem aquesta notificació degut a que les domiciliacions telemàtiques a ingressar finalitzen  el dia 14 d’abril en lloc del dia 16 tal i com havíem notificat. (degut a un canvi d’Hisenda)

Assessoria Fiscal

Li agrairíem que ens portés la documentació per gestionar els models abans del divendres dia 11 d’abril, d’aquesta manera podrem gestionar les domiciliacions  telemàtiques el dilluns dia 14.

 

FINALITZA EL DIA 14D’ABRIL DEL 2.014 (Domiciliacions Telemàtiques)

I.R.P.F  Ret. i Ing. a compte 1T 2014   (model 110, 115 i 123)

I.R.P.F  Pagaments fraccionats de renda, 1T 2014  (model 131, 130)

I.V.A. 1T del 2014, (Model 303, i 310)  

OPERACIONS INTRACOMUNITÀRIES.  1T 2014 (model 349)

IMPOST DE SOCIETATS  1P 2014 (model 202)

L’últim dia per presentar els models fiscals és el 22 d’abril

S’ha de tenir en compte que Setmana Santa és del 14 al 21 d’Abril.

(Treballem tots els dies laborables)

Aprofitant l’avinentesa el/la saludem cordialment.

 

Dates campanya Renda i Patrimoni 2013

Logo-blog

 

Campanya Renda 2013

Del 23 d’abril al 30 de juny:  Presentació de declaracions Renda 2013 confeccionades amb programes informàtics homologats, exclusivament per Internet: del 23 d’abril al 30 de juny (24 h).
Presentació de declaracions de Patrimoni 2013, exclusivament per Internet: del 23 d’abril al 30 de juny (24 h).

25 de juny: Últim dia per presentar declaracions per ingressar, amb domiciliació bancària.

30 de juny: Últim dia per presentar declaracions de Renda 2013 i de Patrimoni 2013.

 

Obligacions Fiscals Abril 2014

Casals Reig | Gestoria Torelló

A continuació li detallem les obligacions fiscals pel mes d’Abril del 2.014.

Assessoria Fiscal

FINALITZA EL DIA 14 D’ABRIL DEL 2.014 (Domiciliacions Telemàtiques)

I.R.P.F  Ret. i Ing. a compte 1T 2014   (model 110, 115 i 123)

I.R.P.F  Pagaments fraccionats de renda, 1T 2014  (model 131, 130)

I.V.A. 1T del 2014, (Model 303, i 310)  

OPERACIONS INTRACOMUNITÀRIES.  1T 2014 (model 349)

IMPOST DE SOCIETATS  1P 2014 (model 202)

L’últim dia per presentar els models fiscals és el 22 d’abril

FINALITZA EL DIA 30 D’ABRIL DEL 2.014

REGISTRE MERCANTIL  llibres de comptabilitat corresponents a l’any 2013. .

DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL SOBRE BÉNS I DRETS  A l’ ESTRANGER, (model 720), corresponent a l’exercici 2013

Assessoria Laboral

 

FINALITZA EL DIA 30 D’ABRIL DEL 2.014

Modificació  Base d’Autònoms (Data efecte 1 de Juliol)

Li agrairíem que tingués en compte que Setmana Santa és del 14 al 21 d’Abril.

(Treballem tots els dies laborables)

Aprofitant l’avinentesa el/la saludem cordialment.

DUN i PAC 2014 – Assessoria Agrària

Assessoria Agrària

FINALITZA EL DIA 15 DE MAIG DEL 2.014

AGRICULTORS    RAMADERS    DUN 2014

Li comuniquem que, durant el període comprès entre el 15 de Febrer del 2014 i fins a 15 de maig del 2014, ha de presentar la Declaració Única Agrària (DUN) i sol·licituds d’ajuts, entre ells l’Ajut de Pagament Únic (PAC).

 

Cal recordar que aquest  exercici és un any de traspàs a l’espera que el proper any 2015 s’aprovi  la nova reglamentació que regularà la Declaració Única Agrària (DUN).  Així doncs, és de vital importància realitzar correctament la declaració d’enguany doncs les dades declarades en aquest exercici seran les que vincularan en les declaracions futures.

En el mateix sentit cal tenir en compte que si es volen adquirir o cedir drets seria important fer-ho dins aquest exercici, doncs igualment vincularà les declaracions dels propers anys, regulades segons la nova normativa.

Ens posem a la seva disposició a fi d’assessorar-lo i gestionar-li  la Declaració Única Agrària (DUN)  d’aquest exercici 2013

 

 

Aprofitant l’avinentesa el/la saludem cordialment.

Declaració Anual de Residus

Declaració anual de residus

 

FINALITZA EL DIA 31 DE MARÇ DEL 2.014

En termes generals segons el Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus, estan obligades a fer la Declaració anual de residus industrials (DARI) totes aquelles empreses que realitzen una activitat industrial i tenen processos de fabricació. En canvi les empreses de serveis i/o comerços només han de fer la DARI si tenen una producció anual de residus perillosos major de 10 tones, segons el Real Decreto 833/1988

Aprofitant l’avinentesa el/la saludem cordialment.

Béns a l’estranger